Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 194/20 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2020-07-23

Sygn. akt I ACa 194/20

POSTANOWIENIE

Dnia 23 lipca 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Sławomir Jamróg (spr.)

Sędziowie:

SSA Paweł Rygiel

SSO del. Izabella Dyka

Protokolant:

st. sekr. sądowy Urszula Kłosińska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 lipca 2020 r. w Krakowie

sprawy z urzędu

przy uczestnictwie Stowarzyszenia (...) w K.

o stwierdzenie utraty ważności rejestracji i wykreślenie z rejestru tytułu prasowego (...)

na skutek apelacji uczestnika

od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 13 grudnia 2019 r. sygn. akt I Ns.Rej.Pr. 505/19

p o s t a n a w i a:

uchylić zaskarżone orzeczenie i sprawę przekazać Sądowi Okręgowemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.

SSA Paweł Rygiel SSA Sławomir Jamróg SSO del. Izabella Dyka

Sygn. akt I ACa 194/20

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2019r. sygn.. akt (...)Sąd Okręgowy w Krakowie , działając z urzędu wpisał do sądowego rejestru dzienników i czasopism pod. Poz. (...)utratę ważności rejestracji tytułu (...)(rubryka(...) i ujawnił wykreślenie tego tytułu z sądowego rejestru dzienników i czasopism (rubryka(...)

Sąd Okręgowy wskazał, że tytuł prasowy: (...)został zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod poz. (...)Z uwagi na wątpliwości czy tytuł w dalszym ciągu jest wydawany wszczął z urzędu postępowanie o stwierdzenie utraty ważności rejestracji. W tym celu pod sygnatura akt (...)zwrócił się do wydawcy o wyjaśnienie w terminie 7 dni czy przedmiotowe czasopismo jest wydawane, ewentualnie ile wynosi przerwa w jego wydawaniu. Przedmiotowe wezwanie zostało doręczone w dniu 31 października 2019r. Do dnia 13 grudnia 2019r. Sąd nie otrzymał żadnej informacji od wydawcy. Skutkowało to przyjęciem, że nastąpiła przerwa w wydawaniu zarejestrowanego tytuł, która trwała co najmniej przez okres 1 roku. W konsekwencji uznał, że rejestracja przedmiotowego tytułu straciła ważność na podstawie art. 23 ustawy „prawo prasowe”.

Apelację od tego postanowienia wniósł uczestnik Stowarzyszenie (...) w K. zaskarżając to orzeczenie w całości i wnosząc o uchylenie tego orzeczenia.

Skarżący zarzucił, że dnia 7 listopada 2019 r. działając za pośrednictwem pełnomocnika, poinformował, że czasopismo (...)jest nadal wydawane, a dane wydawcy znajdujące się w rejestrze są aktualne Do pisma, z ostrożności procesowej został też dołączony odpis z rejestru przedsiębiorców KRS dla potwierdzenia aktualności danych wydawcy, a nadto oświadczenie redaktora naczelnego (według wzoru opublikowanego na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie) i kopia okładki oraz stopki redakcyjnej najnowszego kwartalnika (...). Pismo zostało wysłane 7 listopada 2019 r. (zatem w terminie) i doręczone Sądowi dnia 12 listopada 2019 r. Apelujący wskazał, że najprawdopodobniej pismo uczestnika z 7 listopada 2019 r. zaginęło w Sądzie albo zostało przez pomyłkę dołączone do akt innej sprawy. Sąd Okręgowy wydając postanowienie działał więc w przekonaniu, że uczestnik zignorował wezwanie z dnia 29 października 2019r. , co jednak nie miało miejsca .

Rozpoznając apelację Sąd drugiej instancji ustalił, że w 3 kwartale 2019r.doszło do wydania numeru trzeciego kwartalnika (...). (dowód: dwie strony wydania k.28- 29 i k. 59-60). Tylko ubocznie można dodatkowo odnotować, że powyższe ustalenie znajduje także potwierdzenie w powszechnie dostępnych informacjach o wydaniach tytułu zarówno z 2019r. jak i 2020r. ( (...)

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Zgodnie z §4 i 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism (Dz.U.1990.46.275) podstawą postanowienia zarządzającego zarówno wpis jak i wykreślenie z rejestru są wyłącznie dokumenty złożone do akt rejestrowych. Niewątpliwie na etapie pierwszej instancji, Sąd Okręgowy w składzie orzekającym nie dysponował danymi pozwalającymi na przyjęcie ciągłości wydawania kwartalnika (...). Niezależnie jednak o kwestii, co stało się z pismem z dnia pismem z dnia 7 listopada 2019r., którego odpis wraz z dowodem nadania przedłożono do apelacji (k. 20 i 30), dokumenty świadczące o wydawaniu tygodnika znajdują się na tym etapie w aktach sprawy i nie mogą być pominięte przez Sąd Apelacyjny jako sąd meriti. Mimo więc prawidłowego działania Sądu pierwszej instancji, ostatecznie jednak obiektywnie nie było podstaw do przyjęcia niewydawania czasopisma lub przerwy w wydawaniu przez okres roku.

W konsekwencji nie było podstaw do zastosowania art. 23 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r.

Prawo prasowe (Dz.U.2018.1914 t.j.) i to niezależnie od kwestii czy redakcja w terminie i skutecznie wystąpiła pismem z dnia 7 stycznia 2020 o zachowanie rejestracji. W kontekście ustalenia, że doszło do wydania tytułu w 2019r. pismo to będzie miało ewentualnie znaczenie dla określenia kolejnego terminu weryfikacji tj. terminu następnego badania aktualności danych zawartych w rejestrze. Obiektywnie nie było podstaw do stwierdzenia utraty ważności rejestracji tytułu(...) i wpisu z urzędu wykreślenia tego tytułu z sądowego rejestru dzienników i czasopism. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji na podstawie odpowiednio stosowanego art. 694 ( 7) k.p.c. w zw. z art. 694 ( 1)§2 k.p.c., art. 20 prawa prasowego oraz w zw. z art. 374k.p.c. i art. 516k.p.c. Zawarty w apelacji wniosek o zwrot opłaty rozpozna Sąd Okręgowy , gdyż to na jego rachunek uiszczono wpłaty kwot po 100zł. Sąd ten jest też właściwy do rozstrzygnięcia o kosztach w oparciu o art. 108§2 k.p.c.

SSR (del). Izabella Dyka SSA Sławomir Jamróg SSA Paweł Rygiel

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Gomularz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sławomir Jamróg,  Paweł Rygiel ,  Izabella Dyka
Data wytworzenia informacji: