Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 16/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2016-01-25

Sygn. akt I ACz 16/16

POSTANOWIENIE

Dnia 25 stycznia 2016 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jan Kremer

Sędziowie: SSA Anna Kowacz-Braun

SSA Jerzy Bess (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa L. B.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „(...)” w K. i (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialności w K.

o nakazanie

na skutek zażalenia powódki na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Krakowie z dnia 19 października 2015 roku, sygn. akt I C 927/15

postanawia:

uchylić zaskarżone zarządzenie.

SSA Anna Kowacz-Braun SSA Jan Kremer SSA Jerzy Bess

Sygn. akt I ACz 16/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący posiedzenia Sądu Okręgowego w Krakowie zwrócił pozew w niniejszej sprawie.

W uzasadnieniu swojego orzeczenia Sąd Okręgowy wskazał, że powódka w piśmie procesowym z dnia 2 lipca 2015 r. podała, iż kieruje pozew z dnia 25 maja 2015 r. przeciwko dwóm podmiotom: Spółdzielni Mieszkaniowej i firmie (...). Zarządzeniem z dnia 28 lipca 2015 r. powódka została wezwana do usunięcia braku formalnego pozwu poprzez podanie numeru PESEL oraz przedłożenie dwóch dodatkowych odpisów pozwu z załącznikami w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu pozwu. Wezwanie doręczono powódce w dniu 7 sierpnia 2015 r. W wyznaczonym terminie powódka wskazała nr PESEL i przedłożyła tylko jeden odpis pozwu. Pod pojęciem odpisu należy bowiem, w ocenie Sądu Okręgowego, rozumieć wierną kopię pisma. Powołując się na treść art. 128 k.p.c. Sąd Okręgowy podał, że skoro powódka, mimo stosownego wezwania, nie uzupełniła wszystkich braków formalnych pozwu (przedłożyła bowiem o jeden egzemplarz odpisu pozwu mniej niż wynikało to z wezwania) pozew jako dotknięty brakami formalnymi, które uniemożliwiają nadanie dalszego biegu sprawie i podlegał zwrotowi na zasadzie art. 130 § l i 2 k.p.c.

Na przedmiotowe zarządzenie powódka złożyła zażalenie, wskazując, iż się z nim nie zgadza. Podała, że razem z zażaleniem przedkłada brakujący odpis pozwu, skoro wcześniej przedłożyła o jeden odpis za mało. Wskazała również, że wnosiła wcześniej o przyznanie jej zwolnienia od kosztów sądowych oraz pełnomocnika z urzędu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie znajduje uzasadnione podstawy.

Co prawda powódka nie wywiązała się w ustawowym terminie z nałożonego na nią obowiązku przedłożenia odpowiedniej ilości odpisów pozwu, w sprawie niniejszej doszło jednak do naruszenia prawa procesowego, które mogło mieć wpływ na treść zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Słusznie bowiem powódka zwraca uwagę, że Sąd Okręgowy winien był w pierwszej kolejności – przed wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych pozwu – rozpoznać złożony razem z pozwem wniosek powódki o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (k. 8). Stosownie do treści art. 124 § 1 k.p.c. zgłoszenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jak również wniesienie środka odwoławczego od odmowy ich ustanowienia nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania, chyba że chodzi o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla powoda na skutek wniosku zgłoszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa. Z brzmienia tego przepisu wynika wyraźnie, że złożenie wniosku o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika z urzędu w pozwie (bądź razem z pozwem, co jest sytuacją równorzędną) powodować musi ten skutek, iż do czasu prawomocnego rozpoznania tego wniosku sąd nie wzywa do usunięcia braków formalnych pozwu – tak samo jak w razie poprawności formalnej pisma nie podejmuje innych czynności procesowych, takich jak doręczenie odpisu pozwu pozwanemu (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1 sierpnia 2013 roku, sygn. akt III APz 32/13, LEX nr 1353668).

W tym stanie rzeczy uznać należy, że wzywanie powódki do uzupełnienia braków pozwu przed rozpoznaniem jej wniosku o przyznanie pełnomocnika z urzędu nie miało uzasadnionych podstaw. Niezasadna była więc decyzja o zwrocie pozwu. W związku z tym Sąd Apelacyjny postanowił jak na wstępie, na zasadzie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

SSA Anna Kowacz-Braun SSA Jan Kremer SSA Jerzy Bess

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Rogowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Kremer,  Anna Kowacz-Braun
Data wytworzenia informacji: