Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1111/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2021-07-09

Niniejszy dokument nie stanowi doręczenia w trybie art. 15 zzs 9 ust. 2 ustawy COVID-19 (Dz.U.2021, poz. 1842)

Sygn. akt I ACa 1111/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lipca 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Anna Kowacz-Braun

Sędziowie:

SSA Sławomir Jamróg (spr.)

SSA Izabella Dyka

Protokolant:

Katarzyna Mitan

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2021 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa A. W.

przeciwko Stowarzyszenie (...)

o uchylenie uchwały i ustalenie

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 28 marca 2019 r. sygn. akt I C 338/18

oraz na skutek apelacji powódki od wyroku uzupełniającego z dnia 27 maja 2019 r., a także na skutek zażalenia strony pozwanej na zarządzenie przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Krakowie z dnia 21 maja 2019 r. sygn. akt I C 338/18

1.  zmienia zaskarżone orzeczenia w ten sposób, że nadaje im jedną treść:

„I. oddala powództwo o uchylenie uchwały;

II. ustala, że A. W. spełnia warunki do ustanowienia po zmarłym J. W. prawa do działki numer (...) (dzierżawy działkowej) w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w B.;

III. znosi wzajemnie między stronami koszty procesu.”;

2.  oddala apelacje obu stron w dalej idących zakresach;

3.  umarza postępowanie zażaleniowe;

4.  znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego.

SSA Sławomir Jamróg SSA Anna Kowacz- Braun SSA Izabella Dyka

Sygn. akt I ACa 1111/19

UZASADNIENIE

Powódka A. W. wniosła o uchylenie uchwały nr (...) Zarządu pozwanego Stowarzyszenia (...) w B. z dnia 14 października 2017r. w sprawie odmowy ustanowienia prawa do działki nr (...) po zmarłym J. W.. Wskazała, że jest córką a zarazem spadkobiercą zmarłego J. W.. Zaskarżoną uchwałą pozwany odmówił jej przydzielenia po zmarłym działki nr (...) z powołaniem na przepisy art. 35, 38 ust. 2 i 3 w zw. z art. 27 ust. 3 oraz 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dalej także ROD).

Pozwane Stowarzyszenie wniosło o oddalenie powództwa w całości. Wskazało, iż prawo do działki wygasa z chwilą śmierci działkowca i nie podlega ono dziedziczeniu. Zarzuciło, iż powódka nigdy nie korzystała z działki ze zmarłym, nie zajmowała się uprawami i utrzymaniem działki w należytym stanie. Ponadto powódka zamieszkuje w T. gdzie jest jej centrum życiowe. Wątpliwym jest więc , że mieszkając w znacznej odległości od K. będzie użytkowała działkę, która wymaga codziennej pielęgnacji. Zdaniem pozwanego odmowa przyznania powódce prawa do działki uzasadniona jest więc ustawowymi i statutowymi zadaniami rodzinnych ogrodów działkowych.

Wyrokiem z dnia 28 marca 2019 r. sygn. akt I C 338/18 Sąd Okręgowy w Krakowie uchylił uchwałę numer (...) Zarządu Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy (...) w B. z dnia 14 października 2017 roku (pkt I) i zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 577 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Powódka A. W. wniosła o uzupełnienie wyroku z dnia 28 marca 2019r poprzez orzeczenie co do drugiej części żądania tj ustalenia, że powódka spełnia warunki do przyznania jej prawa do działki nr (...) w rodzinnym Ogrodzie Działkowym „(...) „ w B. po zmarłym J. W.

Strona pozwana na rozprawie wniosła o oddalenie powództwa w zakresie tego żądania.

Wyrokiem uzupełniającym z dnia 27 maja 2019r Sąd Okręgowy w Krakowie uzupełnił wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28 marca 2019 roku - sygnatura I C 338/18 poprzez dopisanie do niego punktu III o treści: oddala powództwo w zakresie żądania ustalenia, że powódka A. W. spełnia warunki do przyznania jej prawa do działki numer (...) w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym (...) w B. po zmarłym J. W. i punktu IV o treści: zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 377 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Podstawę obu wyroków stanowił następujący stan faktyczny:

W dniu (...)r. zmarł J. W., ostatnio zamieszkały w K.. Spadek po zmarłym, na podstawie ustawy nabyły z dobrodziejstwem inwentarza córki K. A. i powódka - A. W. po połowie. J. W. do chwili śmierci był członkiem (...) Związku (...) i użytkownikiem działki numer (...) w rodzinnym ogrodzie działkowym zarządzanym przez Stowarzyszenie (...) w B. na zasadzie umowy dzierżawy działkowej. W chwili śmierci J. W. nie pozostawał w związku małżeńskim.

Pismem z dnia 19 września 2017 r. A. W. wystąpiła do Zarządu Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy (...) w B. o ustanowienie - poprzez zawarcie umowy dzierżawy działkowej - prawa do działki numer (...) zlokalizowanej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym (...)

Uchwałą numer (...) z dnia 14 października 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy (...) na podstawie art. 27 ust. 3 oraz 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych odmówił przyznania działki nr (...) A. W. oraz w związku z wygaśnięciem prawa do działki na skutek śmierci działkowca na podstawie art. 42 ust. 1 postanowił wypłacić po połowie spadkobiercom wynagrodzenie za znajdujące się na tej działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność.

Powodem odmowy powódce przyznania działki nr (...) był fakt, iż powódka nie uprawiała jej i z uwagi na miejsce zamieszkania w T. nie miała możliwości jej uprawiania i utrzymywania w należytym stanie.

Nadto Sąd Okręgowy ustalił, że od 1998 r. przedmiotową działkę wraz z J. W. użytkowała jego konkubina M. C.. Córki J. W. nie uprawiały tej działki. Młodsza córka mieszka w Anglii a powódka A. W. w T.. Powódka czasami przyjeżdżała na tę działkę. M. C. nie pracuje już na tej działce. Nie ubiegała się o przyznanie tej działki po zmarłym konkubencie. Jest chora, ponadto przysługuje jej inna działka.

Obecnie przedmiotowa działka jest użytkowana przez inną osobę, z którą pozwane Stowarzyszenie zawarło umowę na czas nieokreślony.

Przy tym stanie faktycznym Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że zaskarżona uchwała Zarządu Stowarzyszenia została podjęta w trybie art.35, 38 ust. 2 i 3 w zw. z art. 27ust.3 oraz art. 42 ust.1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2017 poz. 2176 t.j.) oraz na podstawie przepisów Statutu Stowarzyszenia §27 i §30 punkt h ) i regulaminu §.23). Zgodnie bowiem z art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych prawo do działki wygasa z chwilą śmierci działkowca, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Zgodnie z art. 38 w/w ustawy w razie śmierci jednego z małżonków prawo do działki, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Jeżeli małżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki. Z chwilą wygaśnięcia prawa do działki w następstwie niedokonania czynności, o której mowa w ust. 1, roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim. Roszczenie to wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia powstania. Ustanowienie prawa do działki nie może nastąpić przed upływem terminu wygaśnięcia roszczenia. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, o ustanowieniu prawa do działki rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność czy osoba uprawniona na podstawie ust.2 korzystała z działki ze zmarłym (ust.3). W razie śmierci działkowca nie pozostającego w związku małżeńskim, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że roszczenie wygasa w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca (ust.4). Zdaniem Sądu pierwszej instancji okoliczność, iż powódka nabyła na podstawie ustawy spadek po zmarłym J. W. pozostaje więc bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy albowiem prawo użytkowania nie wchodziło do spadku po zmarłym.

Powódka jest córką zmarłego J. W. a zatem należy do kręgu osób bliskich zmarłego zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez osobę bliską należy rozumieć małżonka działkowca, jego zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia. Powódce zatem z mocy art. 38 ust.3 ustawy przysługiwało roszczenie o ustanowienie prawa do działki nr (...) po zmarłym ojcu. Roszczenie to nie wygasło. Powódka zachowała bowiem 6 miesięczny termin do złożenia oświadczenia woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z prawa do działki. Przedmiotowe oświadczenie złożyła pozwanej w dniu 19 września 2017 r. a zatem nieco ponad 4 miesiące po śmierci J. W., który zmarł (...)

Powódka była jedyną osobą bliską zmarłego, która zgłosiła w terminie roszczenie do działki, więc okoliczność czy korzystała z działki ze swym ojcem czy nie jest dla sprawy obojętna. Fakt, że powódka nie mieszka w K. lecz w T. nie dyskwalifikuje jej roszczenia jako osoby bliskiej wynikającego z art. 38 cyt. ustawy albowiem przepis ten nie uzależnia istnienia roszczenia o ustanowienie prawa do działki od spełnienia warunku dotyczącego korzystania z działki wraz ze zmarłym , jeżeli z roszczeniem występuje tylko jedna osoba bliska .

Gdyby natomiast okazało się, że po zawarciu ze Stowarzyszeniem umowy o dzierżawę działki powódka używa jej niezgodnie z przeznaczeniem lub wbrew regulaminowi strona pozwana miałaby podstawę wypowiedzieć jej taką umowę , bo ustawa taką możliwość przewiduje w art. 36 §3 .

Przepis art. 27 ustawy, na który powoływała się strona pozwana, uzasadniając odmowę przyznania prawa do działki, określa ogólne kryteria przyznania prawa do działki dla osoby oczekującej – natomiast art. 38 wyznacza kryteria dla osoby ,która ubiega się o prawo do działki jako osoba bliska po zmarłym, który już to prawo do działki posiadał i które na skutek śmierci wygasło. Jest to przepis szczególny w stosunku do przepisu art. 27.

Zdaniem Sądu nie dyskwalifikuje roszczenia powódki o ustanowienie prawa do działki okoliczność iż przelano na konto powódki połowę ceny za nasadzenia i urządzenia na działce bo pieniądze te powódka po zawarciu z nią umowy dzierżawy działki może zwrócić Stowarzyszeniu. Sąd podkreślił, że przelew nastąpił dnia 06 listopada 2017r (k. 28) czyli w kilka dni po podjęciu zaskarżonej uchwały ( 14 października 2017r) tj. w momencie gdy uchwała po pierwsze nie była jeszcze prawomocna i nie wiadomo czy była ona doręczona powódce. Ponadto nie pouczono powódki o środkach odwoławczych od podjętej uchwały. Zdaniem Sądu powódce przysługuje roszczenie o uchylenie wobec sprzeczności uchwały z przepisem art. 38 ust.3. ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych . Sąd wskazał, że w samej ustawie o ROD brak jest uregulowań dotyczących środków odwoławczych od podjętych przez Zarząd Stowarzyszenia uchwał, nie mniej przepisy art. 43 i 44 ustawy stanowią ,że wszelkie roszczenia wynikające z uregulowań rozdziału 4 ustawy „ Działkowcy” przedawniają się z upływem 3 lat od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą ich zgłoszenia i że istnieje możliwość dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym dlatego o uchyleniu uchwały orzeczono na zasadach analogicznych jak w przepisach innych ustaw np. w ustawie o własności lokali , czy ustawie prawo spółdzielcze.

Jako podstawę rozstrzygnięcia o kosztach powołano art. 98 kpc.

Uzasadniając wyrok uzupełniający Sąd pierwszej instancji wskazał, że żądanie ustalenia oparte było na przepisie art. 189 kpc. Powódka musi zatem wykazać ,że ma interes prawny w żądaniu ustalenia. Wyrok ustalający nie zapewni powódce dostatecznej ochrony prawnej, przy uwzględnieniu, że powódce chodzi o przyznanie jej prawa do działki po jej zmarłym ojcu J. W.. Sąd Okręgowy zwrócił też uwagę , że żądanie powódki dotyczyło ustalenia, że powódka spełnia warunki do przyznania jej prawa do działki nr (...) w rodzinnym Ogrodzie Działkowym „(...)„ w B. po zmarłym J. W., a nie ustalenia, że spełnia warunki ustanowienia prawa do działki .

Apelację od wyroku głównego wniosła strona pozwana zaskarżając to orzeczenie w całości i zarzucając:

1. naruszenie prawa materialnego poprzez nieprawidłową wykładnię art. 38 i niezastosowanie przepisów art. 3,4 i 27 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ,

2. błędne przyjęcie, że istnieje podstawa do uchylenia uchwały Zarządu ROD (...) nr (...) pomimo, że powódka i jej siostra otrzymały zapłatę za znajdujące się na działce nasadzenia i naniesienia. .Pozwana wniosła o zmianę wyroku i oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania apelacyjnego.

Zdaniem pozwanej posiadanie roszczenia o jakim mowa w art. 38 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie oznacza, że powódce działka się należy. Z chwilą śmierci ojca powódki prawo do działki wygasło. Powódka złożyła wniosek na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy a zatem zarząd musiał ten wniosek rozpatrywać biorąc pod uwagę funkcje ROD określone w art. 4 oraz kryterium miejsca zamieszkania określone w art. 27 ust. 3 ustawy. Pozwana podkreśliła , że powódka mieszka w T. i trudno przyjąć, że będzie przyjeżdżać do K. po to by uprawiać 300 metrową działkę . Zdaniem pozwanej powódka nie spełnia warunków przewidzianych ustawą . Ponadto pozwana zwróciła uwagę, że powódka wystąpiła z pozwem po tym jak wypłacono na jej oraz jej siostry wniosek ekwiwalent za nasadzenia. Przeszkodę do uwzględnienia powództwa stanowi ponadto okoliczność, że zawarto umowę dzierżawy z kolejną osobą oczekującą w kolejce.

Powódka wniosła apelacje od wyroku uzupełniającego kwestionując ocenę braku interesu prawnego.

Obie strony wniosły o oddalenie apelacji przeciwnika. Powódka uzupełniająco wniosła o zmianę wyroku poprzez ustanowienie prawa użytkowania do działki (...).

Rozpoznając obie apelacje Sąd drugiej instancji uznał za własne ustalenia Sądu Okręgowego i zważył co następuje:

Stan faktyczny sprawy nie budził wątpliwości i w istocie nie był kwestionowany przez strony.

Sąd Okręgowy prawidłowo ocenił, że przepis art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych ( według obowiązującego w dacie zaskarżonej uchwały Dz.U.2014.40 ze zm.) stanowią lex specialis względem art. 27 ust. 3 tej ustawy. Wobec braku małżonka uprawnienia o jakim mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogródkach dziadkowych i wygaśnięcia prawa do działki, powódce jako osobie bliskiej zmarłego działkowca przysługiwało roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym ojcu. To prawo podmiotowe nie było, w braku analogicznego wniosku innych osób bliskich, uzależnione od tego czy powódka jako osoba uprawniona na podstawie ust. 2, korzystała z działki ze zmarłym a tym bardziej prawo to nie było uzależnione od miejsca zamieszkania powódki.

Słusznie też Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że w przypadku niezgodnego z przepisami ustawy lub regulaminem korzystania przez powódkę z działki stronie pozwanej przysługiwała ewentualna możliwość wypowiedzenia prawa do działki, strona pozwana natomiast nie mogła przez pryzmat miejsca zamieszkania antycypować braku możliwości korzystania z działki przez powódkę. Tu dodatkowo Sąd Apelacyjny zwraca uwagę, że jakkolwiek miejsce zamieszkania stanowi jedno z kryteriów przydziału (art. 27 ust. 3 ustawy o ROD), to jednak zamieszkiwanie w innej miejscowości nie wyklucza samo w sobie możliwości przydziału ani też członkostwa w pozwanym stowarzyszeniu. Na marginesie można też stwierdzić, że materiał dowodowy nie daje też podstaw do uznania, że jedynym celem działania powódki jest dążenie do przeniesienia w przyszłości prawa i obowiązków wynikających z prawa do działki na rzecz innej osoby. Niezależnie od tego pozwanej na podstawie art. 41 ust. 4 powołanej ustawy przysługuje z ważnych powodów prawo odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki.

Sąd Okręgowy prawidłowo też zauważył, że Prawo o stowarzyszeniach nie przewiduje uprawnienia do zaskarżenia uchwał statutowych organów stowarzyszenia z powodu ich niezgodności z prawem lub statutem. Nieprawidłowo jednak przyjął, że może per analogiam do uchwał Spółdzielni czy Wspólnot Mieszkaniowych uchylać uchwały. W przypadku ROD brak jest bowiem regulacji podobnych do art. 42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1443 ze zm. - dalej: „Pr. sp.”) , art. 249, 252, 422 i 425 k.s.h. czy też art. 25 ustawy z dnia z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Dz.U.2021.1048 t.j. Podstawę prawną roszczenia o uchylenie uchwały Stowarzyszenia może stanowić wyłącznie konkretny przepis prawa materialnego i nie wynika ono z zasady domniemania drogi sądowej. ( por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2015r. III CZP 27/15 OSNC 2016/3/31).

Prawo o stowarzyszeniach, które nie zawiera delegacji do stosowania odpowiednio przepisów innych ustaw. W konsekwencji należy zatem przyjąć, że racjonalny ustawodawca wyłączył taką możliwość (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005 r., III CZP 75/04). Powódka nie jest członkiem stowarzyszenia, stąd nie ma tu zastosowania §19 ust. 4 statutu pozwanego stowarzyszenia przyznający prawo odwoływania się od uchwał organów stowarzyszenia.

Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny zmienił na podstawie art. 386§1 k.p.c. zaskarżone orzeczenie z dnia 28 marca 2019r. oddalając powództwo o uchylenie uchwały.

Aktualizowało to jednak interes prawny powódki w ustaleniu, że A. W. spełnia warunki do przyznania jej prawa do działki nr (...) w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „(...)„ w B. po zmarłym J. W.. Jak wskazał Sąd Najwyższy w ww. uchwalę z dnia z dnia 20 października 2015r powództwo o ustalenie przewidziane w art. 189 k.p.c. nie może być wykorzystane w celu wzruszania uchwał władz stowarzyszenia, które nie ingerują w sferę praw i obowiązków członkowskich. Kwestionowana przez powódkę uchwała ingeruje jednak w sytuację prawną powódki i zamyka jej drogę do uzyskania członkostwa w stowarzyszeniu. Ustalenie interesu prawnego należy pojmować elastycznie, z uwzględnieniem celowościowej wykładni tego pojęcia i konkretnych okoliczności sprawy (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2004 r., II CK 387/02, nie publ. i z dnia 2 października 2020 r. III CSK 22/18 nie publ.). Zasada, że z reguły interes prawny w powództwie o ustalenie nie zachodzi, gdy zainteresowany może uzyskać zaspokojenie swoich praw w drodze powództwa o świadczenie, nie ma charakteru bezwzględnego.

Powódka żąda w istocie ustalenia, że powódka spełnia warunki do realizacji roszczenia o ustanowienie prawa do działki po zmarłym w rozumieniu art. 189 k.p.c.

Dąży więc do ochrony swoich praw wynikających ze stosunku bliskości ze zmarłym działkowcem, które pozwana niezasadnie kwestionuje z powołaniem na kryterium miejsca zamieszkania mimo, iż kwestia czy powódka korzystała z działki nie ma znaczenia w braku innych bliskich uprawnionych a zamieszkiwanie w innej miejscowości nie stanowi przesłanki powodującej wygaśnięcie roszczenia o ustanowienie prawa do działki po zmarłym. Nie wykazano też by powództwo o ustalenie było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub celami, którym ma służyć art. 189 k.p.c. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia jest uzyskanie przez powódkę wynagrodzenia za nasadzenia skoro wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie takiego wynagrodzenia nie było w tym przypadku równoznaczne ze zrzeczeniem roszczenia.

Jakkolwiek co do zasady dalej idące roszczenie wyklucza interes prawny w ustaleniu, to jednak zdaniem Sądu drugiej instancji interes w ustaleniu zachodzi jeżeli wyrok wydany w sprawie oświadczenie nie usunie wszelkich niepewności w zakresie skutków prawnych umowy dzierżawy działkowej. Sąd Apelacyjny zauważa, że z uwagi na kolizję wynikającą z oddania działki do korzystania osobie trzeciej na podstawie umowy na czas nieokreślony, nie można, bez uchylenia skutków tej umowy, zrealizować w chwili obecnej roszczenia powódki o zawarcie umowy dzierżawy działkowej w odniesieniu do działki (...) mimo, że A. W. spełnia warunki do zawarcia takiej umowy. Żądanie więc ewentualne zawarte w apelacji nie mogło więc zostać uwzględnione. Tu jednak trzeba podkreślić, że żądanie zawarte w piśmie powódki z dnia 28 maja 2021r. nie mogło być także uwzględnione z uwagi na treść art. 383 k.p.c.

Prawo do korzystania z działki (...) wygasło na skutek śmierci ojca powódki i braku realizacji praw przez jej matkę. Do dzierżawy działkowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące dzierżawy. Osoba która nabyła prawo do tej działki na podstawie umowy z pozwaną korzysta z ochrony odpowiedniej do ochrony wynikającej z przepisów o ochronie własności (art. 28 ust. 5 i 6 ustawy o ROD). Dla realizacji roszczenia powódki o uzyskanie prawa użytkowania do działki (...) konieczne jest więc wzruszenie względem powódki skutków czynności dokonanej następczo przez pozwana (np. w trybie art. 59k.c.) .Wyrok ustalający w trybie art. 189 k.p.c. może mieć także znaczenie dla oceny sytuacji powódki, gdyby podjęła ona działania celem uzyskania do użytkowania działki zamiennej lub odszkodowania. W takiej więc sytuacji ustalenie, że powódka spełnia warunki do ustanowienia po zmarłym J. W. prawa do działki nr (...) /dzierżawy działkowej/ w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym (...) w B., ma znaczenie dla sytuacji prawnej powódki , gdyż usunięcie niepewności prawnej w tym zakresie może ułatwić dochodzenie przez nią przyszłych roszczeń w tym także względem innego działkowca.

Z tych względów Sąd Apelacyjny zmienił na podstawie art. 386§1 k.p.c. zaskarżone orzeczenia, nadając im jedną treść i orzekł o oddaleniu powództwa o uchylenie uchwały a jednocześnie o ustaleniu zgodnie z żądaniem pozwu. W konsekwencji zmieniono także orzeczenie o kosztach procesu. Wobec tylko częściowego uwzględnienia roszczeń koszty procesu wzajemnie zniesiono w oparciu o art. 100 k.p.c. Dalej idące apelacje oddalono na podstawie art. 385 k.p.c.

Przepis art. 100 k.p.c. stanowił również (poprzez art. 391§1 k.p.c.) podstawę wzajemnego zniesienia kosztów postępowania apelacyjnego.

Z uwagi na nadanie biegu apelacji pozwanej umorzono, w oparciu o art. 355 k.p.c. w zw. z 391§1 k.p.c. i art. 397§3 k.p.c., postępowanie wywołane zażaleniem powódki, wniesionym (k.134-137) na Zarządzenie Przewodniczącego w przedmiocie wezwania pozwanej do uiszczenia opłaty od apelacji.

SSA Sławomir Jamróg SSA Anna Kowacz- Braun SSA Izabella Dyka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Gomularz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Kowacz-Braun,  Izabella Dyka
Data wytworzenia informacji: